Regulamin

ZASADY I WARUNKI

Firma: NANOSHOP s.r.o., z siedzibą: Příkop 843/4, 602 00 Brno
numer identyfikacyjny: 09810994, numer VAT: CZ09810994
zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie, sekcja C, wpis 120919
e-mail: info@nanoshop.cz, info@agtive.eu, tel.: +420 773 733 033

do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem nanoshop.cz, agtive.cz, nanoagtive.cz, ...

 

1. Przepisy wstępne

1.1 Niniejsze Warunki (dalej "Warunki") spółki NANOSHOP s.r.o. z siedzibą w Příkop 843/4, 602 00 Brno, numer identyfikacyjny: 09810994, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie, dział C, wkładka 120919 (dalej "Sprzedający") regulują zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny (dalej "Kodeks cywilny"), wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna (dalej "Umowa kupna") zawartej pomiędzy Sprzedawcą a inną osobą fizyczną (dalej "Kupujący") za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem nanoshop.cz (zwanej dalej "Stroną internetową"), poprzez interfejs Strony internetowej (zwany dalej "Interfejsem internetowym sklepu").

1.2 Regulamin nie dotyczy przypadków, w których osoba zamierzająca nabyć towar od Sprzedawcy jest osobą prawną lub osobą działającą przy zamawianiu towarów w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu.

1.3 Postanowienia odbiegające od warunków mogą być uzgodnione w umowie kupna.Odmienne postanowienia Umowy Zakupu mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

1.4 Postanowienia regulaminu stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna i warunki są w języku czeskim. Umowa kupna może być zawarta w języku czeskim.

1.5 Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić brzmienie Regulaminu. Niniejsze postanowienie nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

 

2. Konto użytkownika

2.1 Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej na stronie internetowej, kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Kupujący może zamawiać towary ze swojego interfejsu użytkownika (zwanego dalej "kontem użytkownika"). Jeśli interfejs internetowy sklepu na to pozwala, kupujący może również zamówić towar bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.

2.2 Rejestrując się na stronie internetowej oraz zamawiając towary, kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych i prawdziwych informacji. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji danych na koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Dane podane przez kupującego na koncie użytkownika oraz przy zamawianiu towarów są uznawane przez sprzedawcę za prawidłowe.

2.3 Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący zobowiązany jest do zachowania poufności informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

2.4 Kupujący nie jest uprawniony do umożliwienia osobom trzecim korzystania z konta użytkownika.

2.5 Sprzedawca może usunąć konto użytkownika, w szczególności w przypadku, gdy Kupujący nie korzysta z konta użytkownika przez okres dłuższy niż 365 dni lub gdy Kupujący narusza swoje zobowiązania wynikające z Umowy sprzedaży (w tym Regulaminu).

2.6 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w związku z niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania Sprzedawcy lub. niezbędna konserwacja sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

 

3. Zawarcie umowy sprzedaży

3.1 Wszystkie prezentacje towarów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży tych towarów.Przepisy §1732 ust. 2 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.

3.2 Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów. Ceny towarów zawierają podatek VAT oraz wszelkie opłaty z nim związane. Ceny towarów pozostają aktualne tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Przepis ten nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedawcę umowy sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

3.3 Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów. Informacje o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą towaru wymienione w interfejsie internetowym sklepu są ważne tylko w przypadku, gdy towar jest dostarczany na terenie Republiki Czeskiej.

3.4 Aby zamówić towar, kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu.Formularz zamówienia zawiera informacje o:

3.4.1 zamówiony towar (zamówiony towar jest "wkładany" przez kupującego do elektronicznego koszyka interfejsu internetowego sklepu),
3.4.2 sposób zapłaty ceny zakupu towaru, szczegóły dotyczące wymaganego sposobu dostawy zamówionego towaru oraz
3.4.3 informację o kosztach związanych z dostarczeniem towaru (dalej łącznie "Zamówienie").

3.5 Przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy, Kupujący ma prawo sprawdzić i zmienić dane wprowadzone przez Kupującego do zamówienia, w tym w zakresie możliwości wykrycia i poprawienia przez Kupującego błędów powstałych przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy klikając na przycisk "Zamówienie" + "Zamówienie wiążące do zapłaty". Informacje podane w zamówieniu są uznawane przez sprzedającego za prawidłowe.

3.6 Wysłanie zamówienia jest uważane za taką czynność kupującego, która w sposób nie budzący wątpliwości identyfikuje zamawiane towary, cenę zakupu, osobę kupującego, sposób zapłaty ceny zakupu i jest dla stron umowy wiążącą propozycją umowy kupna. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia, zapoznanie się z niniejszym regulaminem na stronie internetowej oraz potwierdzenie przez kupującego, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.

3.7 Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca potwierdzi Kupującemu otrzymanie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Kupującego podany w interfejsie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej "adresem poczty elektronicznej Kupującego").

3.8 W zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, wysokość ceny zakupu, szacunkowe koszty wysyłki), Sprzedawca jest zawsze uprawniony do poproszenia Kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. pisemnie lub telefonicznie).

3.9 Projekt umowy kupna w formie zamówienia jest ważny przez piętnaście dni.

3.10 Stosunek umowny pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nawiązuje się poprzez doręczenie przyjęcia zamówienia (akceptacji), które jest wysyłane przez Sprzedawcę do Kupującego pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Kupującego.

3.11 W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań określonych w zamówieniu nie może być spełnione, Sprzedawca prześle Kupującemu na adres e-mail Kupującego zmienioną ofertę, wskazując możliwe warianty zamówienia i prosząc o opinię Kupującego.

3.12 Zmieniona oferta jest uważana za nową propozycję umowy kupna i umowa kupna jest w tym przypadku zawarta dopiero po akceptacji przez kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.13 Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków komunikacji na odległość przy zawieraniu Umowy sprzedaży. Koszty poniesione przez kupującego podczas korzystania ze zdalnych środków komunikacji w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam kupujący i koszty te nie odbiegają od stawki podstawowej.

 

4. Cena towarów i warunki płatności

4.1 Cena towaru oraz wszelkie koszty związane z dostarczeniem towaru na podstawie Umowy sprzedaży mogą być zapłacone przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy w następujący sposób:

4.1.1 gotówką w siedzibie Sprzedającego pod adresem Příkop 843/4, 602 00 Brno;
4.1.2 bezgotówkowa płatność kartą kredytową w siedzibie sprzedawcy;
4.1.3 za pobraniem w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu;
4.1.3181297002 / 5500, IBAN: CZ91550000003181297002, BIC: RZBCCZPP (dalej "Konto Sprzedawcy");
4.1.5 bezgotówkowo za pomocą karty kredytowej.

4.2 Wraz z ceną zakupu kupujący zobowiązany jest również do zapłaty sprzedawcy kosztów związanych z opakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.

4.3 Sprzedawca nie wymaga od Kupującego zadatku ani innej podobnej płatności. Nie narusza to przepisów art. 4.6 Regulaminu w zakresie obowiązku zapłaty ceny zakupu towaru z góry.

4.4 W przypadku płatności gotówką lub za pobraniem cena zakupu jest płatna w momencie otrzymania towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 5 dni od zawarcia umowy kupna.

4.5 W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu towaru wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej, zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny zakupu zostaje spełnione w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku sprzedającego.

4.6 Sprzedawca jest uprawniony, w szczególności w przypadku braku potwierdzenia zamówienia przez Kupującego (Art. 3.8), wymagają zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do kupującego. Sekcja 2119 par. 1 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.

4.7 Wszelkie rabaty od ceny towaru udzielone Kupującemu przez Sprzedawcę nie mogą być łączone.

4.8 Jeżeli jest to zwyczajowo przyjęte w stosunkach handlowych lub jeżeli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę z tytułu płatności dokonanych na podstawie Umowy sprzedaży. Sprzedawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług.Dokument podatkowy - faktura zostanie wystawiony przez sprzedawcę na rzecz nabywcy po zapłaceniu ceny towaru i przesłany w formie elektronicznej na adres elektroniczny nabywcy.

 

5. Odstąpienie od umowy kupna

5.1 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami §1837 Kodeksu cywilnego nie jest możliwe odstąpienie od Umowy sprzedaży:

5.1.1 przy dostawie towaru, którego cena zależy od wahań rynku finansowego niezależnych od woli sprzedawcy i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy,
5.1.2 na dostawę napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone dopiero po upływie trzydziestu dni i których cena zależy od wahań rynku finansowego niezależnych od woli sprzedawcy,
5.1.3 na dostawie towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem kupującego lub dla jego osoby
5.1.4 na dostawę towarów łatwo psujących się, jak również towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami,
5.1.5 w sprawie dostarczenia towaru w zamkniętym opakowaniu, który kupujący usunął z opakowania i ze względów higienicznych nie może być zwrócony,
5.1.6 na dostarczenie nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo oprogramowania, jeżeli naruszyło ono jego oryginalne opakowanie,
5.1.7 na dostawę gazet, czasopism lub magazynów,
5.1.8 o dostarczenie treści cyfrowych, chyba że zostały one dostarczone na nośniku materialnym i zostały dostarczone za uprzednią wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy.

5.2 W przypadku braku przypadku, o którym mowa w art. 5.1 lub w każdym innym przypadku, gdy nie można odstąpić od umowy kupna, kupujący zgodnie z postanowieniami § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego, prawo do odstąpienia od umowy kupna w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towaru, a jeżeli przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, termin ten biegnie od daty otrzymania ostatniej dostawy towarów. Odstąpienie od umowy kupna musi być wysłane do sprzedawcy w terminie określonym w poprzednim zdaniu.

5.3 W celu odstąpienia od umowy kupna, kupujący może skorzystać z udostępnionego przez sprzedającego wzoru formularza, który stanowi załącznik do warunków. Kupujący może wysłać odstąpienie od umowy kupna poza adres siedziby lub przedsiębiorstwa sprzedawcy. Przepisy art. 11 niniejszego Regulaminu.Przedsiębiorca bez zbędnej zwłoki potwierdza konsumentowi otrzymanie informacji w formie tekstowej.

5.4 W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z Art. 5.2 Regulaminu, Umowa kupna zostaje anulowana od początku. Zwrot towaru musi nastąpić do Sprzedawcy w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy kupna, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do sprzedającego, nawet jeśli towar nie może być zwrócony ze względu na swój charakter zwykłą drogą pocztową.

5.5 W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art.. 5.2 Regulaminu, Sprzedawca zwróci otrzymane od Kupującego środki w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia przez Kupującego od Umowy sprzedaży w taki sam sposób, w jaki Sprzedawca otrzymał je od Kupującego.Sprzedawca jest również uprawniony do zwrotu świadczenia spełnionego przez Kupującego przy zwrocie towaru przez Kupującego lub w inny sposób, jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę i nie spowoduje to dodatkowych kosztów dla Kupującego. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący nie zwróci mu towaru lub nie udowodni, że wysłał towar do sprzedającego.

5.6 Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia wierzytelności o zapłatę za uszkodzenie towaru z wierzytelnością Kupującego o zwrot ceny zakupu.

5.7 Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy kupna w dowolnym momencie do momentu przyjęcia towaru przez kupującego. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Kupującemu Cenę Zakupu bez zbędnej zwłoki, bezgotówkowo na konto wskazane przez Kupującego.

5.8 W przypadku przekazania kupującemu prezentu wraz z towarem, umowa prezentu pomiędzy sprzedawcą a kupującym zawierana jest z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy kupna, umowa prezentu w odniesieniu do takiego prezentu przestaje być skuteczna, a kupujący zobowiązany jest do zwrotu prezentu wraz z towarem sprzedawcy.

 

6. Transport i dostawa towarów

6.1 W przypadku uzgodnienia sposobu transportu na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym sposobem transportu.

6.2 Jeżeli sprzedawca jest zobowiązany na podstawie umowy sprzedaży do dostarczenia towaru do miejsca określonego przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w momencie dostawy.

6.3 W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z ponownym dostarczeniem towaru, odpowiednio. koszty innych metod dostawy.

6.4 Po otrzymaniu towaru od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru i w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione wtargnięcie do przesyłki, kupujący może nie przyjąć przesyłki od przewoźnika.

 

7. Prawa z tytułu wadliwego wykonania

7.1 Prawa i obowiązki stron umowy w zakresie uprawnień wynikających z wadliwego wykonania umowy regulują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące (w szczególności przepisy §1914 do 1925, §2099 do 2117 oraz §2161 do 2174 Kodeksu cywilnego).

7.2 Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, że towar jest wolny od wad w momencie odbioru. W szczególności sprzedawca odpowiada wobec kupującego, że w chwili odbioru towaru przez kupującego:

7.2.1 towar ma właściwości uzgodnione między stronami, a w braku porozumienia ma właściwości opisane przez sprzedawcę lub producenta albo oczekiwane przez kupującego ze względu na charakter towaru i na podstawie prowadzonej przez nich reklamy,
7.2.2 towar nadaje się do celu określonego przez sprzedawcę dla jego użycia lub do którego towary tego rodzaju są zwykle używane,
7.2.3 towar odpowiada pod względem jakości lub wykonania uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostało określone według uzgodnionej próbki lub wzoru,
7.2.4 to towar w odpowiedniej ilości, miarce lub wadze oraz
7.2.5 towar spełnia wymagania określone w przepisach.

7.3 Przepisy, o których mowa w art. 7.2 Regulaminu nie stosuje się do towarów sprzedanych po niższej cenie do wady, dla której uzgodniono niższą cenę, do zużycia towaru spowodowanego jego normalnym użytkowaniem, w przypadku towarów używanych do wady odpowiadającej stopniowi zużycia lub eksploatacji, jaką towar miał w chwili przejęcia przez kupującego, lub jeżeli wynika to z właściwości towaru.

7.4 Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru, towar uważa się za wadliwy w momencie otrzymania.

7.5 Uprawnienia z tytułu wadliwego wykonania umowy Kupujący wykonuje pod adresem siedziby Sprzedawcy, pod którym możliwe jest przyjęcie reklamacji w odniesieniu do asortymentu sprzedawanych towarów, albo w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Za moment powstania wierzytelności uważa się moment, w którym sprzedawca otrzymał od kupującego reklamowany towar.

7.6 Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady mogą być regulowane przez regulamin reklamacyjny sprzedawcy.

 

8. Inne prawa i obowiązki stron

8.1 Kupujący nabywa prawo własności do towarów poprzez zapłatę pełnej ceny zakupu towarów

8.2 Sprzedawca nie jest związany w stosunku do Kupującego żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 ust. 1 lit. (e) kodeksu cywilnego.

8.3 Do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna właściwy jest Czeski Urząd Inspekcji Handlowej z siedzibą przy ul. Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, nr ID: 000 20 869, adres internetowy: http://www.coi.cz

8.4 Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej.Kontrolę handlu przeprowadza w zakresie swoich kompetencji właściwy organ wydający zezwolenia na handel. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej nadzoruje między innymi przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

8.5 Kupujący przejmuje niniejszym ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 kodeksu cywilnego.

 

9. Ochrona danych osobowych

9.1 Ochronę danych osobowych kupującego, będącego osobą fizyczną, zapewnia ustawa nr.101/2000 Coll., o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.

9.2 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail oraz numer telefonu (dalej łącznie "dane osobowe").

9.3 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy Zakupu oraz w celu prowadzenia Konta Użytkownika. O ile kupujący nie wybierze innej opcji, kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego również w celu wysyłania informacji i komunikatów handlowych do kupującego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości zgodnie z niniejszym artykułem nie jest warunkiem, który sam w sobie uniemożliwiałby zawarcie umowy kupna.

9.4 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych (podczas rejestracji, na swoim koncie użytkownika, podczas składania zamówienia z interfejsu internetowego sklepu) w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą oraz że jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki o każdej zmianie swoich danych osobowych.

9.5 Sprzedawca może powierzyć osobie trzeciej jako podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych Kupującego. Poza osobami transportującymi towar, dane osobowe nie będą przekazywane przez sprzedającego osobom trzecim bez uprzedniej zgody kupującego.

9.6 Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie papierowej w sposób niezautomatyzowany.

9.7 Kupujący potwierdza, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą oraz że został poinformowany, że jest to dobrowolne podanie danych osobowych.

9.8 Jeżeli kupujący uważa, że sprzedawca lub podmiot przetwarzający (Art. 9.5) dokonuje przetwarzania swoich danych osobowych, które jest sprzeczne z ochroną życia prywatnego i osobistego nabywcy lub sprzeczne z prawem, w szczególności jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe ze względu na cel ich przetwarzania, może:

9.8.1 poprosić sprzedawcę lub przetwórcę o wyjaśnienie,
9.8.2 zobowiązać sprzedawcę lub przetwórcę do naprawienia sytuacji.

9.9 Jeżeli kupujący zażąda informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, sprzedawca jest zobowiązany do udzielenia mu tych informacji. Sprzedawca ma prawo żądać uzasadnionej opłaty za udzielenie informacji na podstawie zdania poprzedniego, nie przekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji.

 

10. Wysyłanie informacji handlowych i przechowywanie plików cookies

10.1 Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie na adres elektroniczny Kupującego informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością Sprzedawcy, a ponadto wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę na adres elektroniczny Kupującego informacji handlowych.

10.2 Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie tzw. ciasteczka na jego komputerze. W przypadku, gdy zakup może być dokonany na stronie internetowej, a zobowiązania sprzedawcy wynikające z umowy kupna mogą być realizowane bez nakładania tzw. cookies na komputerze kupującego, kupujący może w każdej chwili wycofać zgodę na podstawie poprzedniego zdania.

 

11. Dostawa

11.1 Zawiadomienia dotyczące stosunków między Sprzedawcą a Kupującym, w szczególności dotyczące odstąpienia od Umowy sprzedaży, muszą być dostarczane pocztą w formie listu poleconego, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Zawiadomienia dostarcza się na odpowiedni adres kontaktowy drugiej strony i uznaje się je za dostarczone i skuteczne z chwilą doręczenia pocztą, z wyjątkiem zawiadomień o odstąpieniu od umowy dokonywanych przez Kupującego, w którym to przypadku odstąpienie jest skuteczne, jeżeli zawiadomienie zostanie wysłane przez Kupującego w terminie odstąpienia od umowy.

11.2 Zawiadomienie uważa się za doręczone również wtedy, gdy adresat odmówi jego przyjęcia, gdy nie zostanie ono odebrane w okresie przechowywania lub gdy zostanie zwrócone jako niedoręczalne.

11.3 Strony mogą doręczać sobie nawzajem zwykłą korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej, odpowiednio na adres poczty elektronicznej podany na koncie użytkownika Kupującego lub wskazany przez Kupującego w zamówieniu. na adres podany na stronie internetowej Sprzedawcy.

 

12. Przepisy końcowe

12.1 Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu. Pozostaje to bez uszczerbku dla praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów.

12.2 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, postanowienie nieważne zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie będzie możliwie najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego. Nieważność lub nieskuteczność jednego z postanowień nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Zmiany i uzupełnienia Umowy sprzedaży lub Regulaminu wymagają formy pisemnej.

12.3 Umowa kupna, w tym Regulamin, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

12.4 Wzór formularza odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży stanowi załącznik do warunków.

12.5 Dane kontaktowe sprzedawcy:

adres dostawy: s. NANOSHOP s.r.o, Příkop 843/4, 60200 Brno, Republika Czeska

adres e-mail: info@nanoshop.cz, info@agtive.eu

telefon: +420 773 733 033

 

Brno, 1.1.2023


PRZEPISY DOTYCZĄCE REKLAMY

I. PRZEPISY WSTĘPNE

 1. Niniejsza procedura reklamacyjna jest regulowana odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego, ustawa nr 40/1964 Dz.U., w brzmieniu późniejszym, i dalej określa i precyzuje prawa i obowiązki sprzedawcy, którym jest spółka NANOSHOP, s.r.o., z siedzibą w Příkop 843/4, 602 00 Brno, numer identyfikacyjny: 09810994 (dalej zwana "operatorem") i kupującego (klienta, konsumenta). Wszystkie stosunki umowne są zawierane zgodnie z porządkiem prawnym Republiki Czeskiej. Jeżeli stroną umowy jest konsument, do stosunków nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (nr. 40/1964 Dz.U.) oraz ustawy o ochronie konsumentów (nr. 634/1992 Coll.). Jeżeli stroną umowy jest przedsiębiorca, stosunki nieuregulowane w Warunkach reguluje Kodeks Handlowy, nr 513/1991 Dz.U., wszystkie w brzmieniu późniejszym.
 2. Procedura reklamacyjna ma zastosowanie do towarów, co do których uprawnienia kupującego z tytułu odpowiedzialności za wady są realizowane w okresie gwarancji.

 

II. PRZEKAZYWANIE TOWARÓW

 1. Kupujący, który jest konsumentem
  1. Kupujący musi sprawdzić towar natychmiast po jego otrzymaniu w obecności przewoźnika.
  2. W przypadku stwierdzenia oczywistych wad towaru, za które uważa się wszystkie wady możliwe do wykrycia przy odbiorze towaru, kupujący jest zobowiązany do sporządzenia protokołu szkody z przewoźnikiem. Kupujący ma prawo nie przejąć w tym przypadku towaru. Kupujący jest również zobowiązany do sprawdzenia kompletności dokumentacji produktu.
  3. Oczywiste wady, to kupujący natychmiast skarży się sprzedawcy. Warunkiem takiego roszczenia jest jednak udokumentowanie protokołu uszkodzenia towaru w czasie transportu, podpisanego przez przewoźnika.
 2. Kupujący, który nie jest konsumentem, powinien we własnym interesie podjąć podobne kroki przy obejmowaniu towaru w posiadanie, jak kupujący będący konsumentem. Zapobiega to wszelkim niedogodnościom w przypadku reklamacji z powodu uszkodzenia towaru podczas transportu, kupujący podpisując dowód dostawy potwierdza zewnętrzną integralność dostarczonej przesyłki. Warunkiem nieuszkodzenia towaru podczas transportu jest zewnętrzna integralność dostarczonej przesyłki.

 

III. WARUNKI GWARANCJI

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru przez kupującego w okresie gwarancji wystąpią wady, kupujący ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Długość okresu gwarancji jest regulowana przez obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego i wynosi 24 miesiące, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w obowiązujących przepisach.
 3. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym towar był objęty naprawą gwarancyjną. W przypadku wymiany, kupujący otrzymuje nową gwarancję na okres 24 miesięcy lub do czasu trwania gwarancji na oryginalny towar, jeśli jest on dłuższy.

 

Realizując uprawnienia z tytułu rękojmi, konsument ma:

 1. w przypadku wady usuwalnej - prawo do bezpłatnego, prawidłowego i terminowego usunięcia wady, prawo do wymiany wadliwego towaru lub wadliwych części, chyba że jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, a jeśli takie postępowanie nie jest możliwe - prawo do stosownego upustu w cenie zakupu lub do odstąpienia od umowy zakupu
 2. jeżeli wada jest nieusuwalna i uniemożliwia prawidłowe korzystanie z towaru, prawo do wymiany wadliwego towaru lub odstąpienia od umowy sprzedaży
 3. jeżeli wada jest wadą usuwalną występującą w dużej ilości lub powtarzającą się i uniemożliwiającą prawidłowe użytkowanie towaru, prawo do wymiany wadliwego towaru lub odstąpienia od umowy sprzedaży
 4. w przypadku innych wad nieusuwalnych i nie wymagających wymiany, prawo do stosownego upustu w cenie zakupu lub do odstąpienia od umowy
gwarancja umowna: Sprzedawca może udzielić rozszerzonej gwarancji na towar. W takim przypadku warunki i zakres gwarancji zostaną określone w karcie gwarancyjnej.

 

IV. ZWROT TOWARÓW

Konsument ma prawo na podstawie art.53 ust. 7 Kodeksu cywilnego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od otrzymania towaru, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w par. 8 tego samego przepisu kodeksu cywilnego. Przed wysłaniem towaru na adres dostawcy należy wysłać (e-mailem, faksem lub osobnym lub załączonym pismem) formalne odstąpienie od umowy kupna wraz z numerem zamówienia. Odstąpienie od umowy musi zostać doręczone sprzedawcy nie później niż w ostatnim dniu ustawowego terminu 14 dni od otrzymania zakupionej rzeczy. Jeżeli konsument zdecyduje się na taki krok, nieuszkodzony towar, bez śladów użytkowania lub zużycia, w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, należy odesłać do sprzedawcy jednocześnie z odstąpieniem od umowy lub bez zbędnej zwłoki po wysłaniu. Zwrot kosztów rzeczywiście poniesionych w związku ze zwrotem towaru przysługuje Sprzedawcy tylko wtedy, gdy koszty te zostały rzeczywiście poniesione i Sprzedawca może je udowodnić. Bardzo prosimy o podanie ewentualnego powodu zwrotu towaru (nie jest to wymagane przez prawo, nie jesteśmy też zobowiązani do podania tego powodu w celu zwrotu ceny towaru). Pomoże nam to w ulepszeniu naszych usług. Dziękuję bardzo. Po otrzymaniu zwróconego towaru pieniądze za towar, z wyłączeniem jednak opłat pocztowych (kosztów wysyłki), zostaną wysłane na adres Kupującego lub przelewem na konto Kupującego w ustawowym terminie (§ 53 ust. 10) po otrzymaniu podpisanej noty kredytowej, która jest wysyłana na adres Kupującego niezwłocznie po fizycznym odbiorze i ponownej kontroli towaru. Odesłanie towaru za pobraniem nie jest możliwe i wszystkie takie przesyłki są natychmiast odrzucane i zwracane do nadawcy.

 

V. KONFLIKT Z UMOWĄ KUPNA

Jeżeli wada ujawni się w ciągu pierwszych 6 miesięcy po odbiorze świadczenia, uważa się ją za wadę istniejącą już w chwili odbioru rzeczy, chyba że zostanie udowodnione coś przeciwnego lub charakter rzeczy nie sprzeciwia się temu. W takim przypadku kupujący, jeżeli jest konsumentem, ma prawo wyboru sposobu usunięcia usuwalnej wady oprócz standardowej naprawy gwarancyjnej poprzez wymianę rzeczy na wolną od wad. Jeżeli nie jest to możliwe, kupujący/konsument ma prawo do stosownego rabatu lub może odstąpić od umowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy konsument wiedział o naruszeniu umowy lub spowodował je. VI. Rozpatrywanie skarg

 1. W przypadku wad, które wystąpią w okresie gwarancji, towar należy reklamować bezpośrednio w autoryzowanych punktach serwisowych. Lista autoryzowanych serwisów jest zazwyczaj dołączona do instrukcji obsługi lub zawarta w karcie gwarancyjnej. Sprzedawca na życzenie kupującego udostępni również listę autoryzowanych punktów serwisowych.
 2. Możesz również złożyć reklamację u dostawcy wadliwego towaru.
 3. Kupujący jest zobowiązany udowodnić pochodzenie towaru podczas naprawy gwarancyjnej poprzez przedstawienie dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej. Jeśli nie jest w stanie przedstawić tych dokumentów, jest zobowiązany udowodnić zawarcie umowy kupna w inny możliwy do wykazania sposób.
 4. Reklamacje, w tym usunięcie wad, muszą być załatwione bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji, chyba że Dostawca i Odbiorca wyraźnie uzgodnią dłuższy termin. Po upływie tego terminu kupującemu przysługują takie same uprawnienia, jak gdyby wada była nieusuwalna.
 5. W przypadku konieczności przesłania towaru do dostawcy lub centrum serwisowego, kupujący dostarczy wadliwy towar na własny koszt i ryzyko na adres autoryzowanego serwisu lub centrum serwisowego dostawcy. Kupujący we własnym interesie zapewni zapakowanie towaru w odpowiedni i dostatecznie ochronny materiał opakowaniowy, spełniający wymagania dla transportu i towarów kruchych oraz oznaczy przesyłkę odpowiednimi symbolami. Towar musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu uniemożliwiającym uszkodzenie towaru podczas transportu, w stanie kompletnym oraz z wszystkimi pozostałymi akcesoriami. Kupujący udowodni pochodzenie towaru poprzez przedstawienie dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej lub innego dokumentu potwierdzającego zakup.
 6. Autoryzowany serwis zaprosi kupującego do odbioru naprawionego towaru po prawidłowym rozpatrzeniu reklamacji.
 7. W przypadku wielokrotnych uzasadnionych reklamacji (3 razy uzasadnione reklamacje tej samej wady lub 4 razy innej), klientowi przysługuje wymiana na nową sztukę lub pełny zwrot ceny zakupu. Towar należy zwrócić w kompletnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami, które były dołączone do przesyłki, z kartą gwarancyjną zawierającą wykaz wszystkich uzasadnionych roszczeń lub. odpowiednie karty usług dla każdego roszczenia. Jeśli klient chce odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, musi to oświadczyć pisemnie przy reklamacji towaru (w przypadku trzeciej identycznej wady lub czwartej innej wady).
 8. W przypadku stwierdzenia nieusuwalnej wady towaru (na podstawie pisemnej oceny dokonanej przez autoryzowany serwis, jeśli wymaga tego charakter towaru), kupujący ma prawo do wymiany towaru lub ma prawo do odstąpienia od umowy.
 9. Gwarancja nie obejmuje zużycia towaru (lub jego części) spowodowanego użytkowaniem. Okres gwarancji dla wszystkich osób wykorzystujących towar w celach gospodarczych w myśl Kodeksu Handlowego nie jest określony przez Kodeks Cywilny i wynika z umowy z nabywcą - przedsiębiorcą lub z karty gwarancyjnej.

 

VII. ZAKRES GWARANCJI

 1. Gwarancja jest nieważna w następujących przypadkach
  1. nieprzestrzeganie warunków profesjonalnego montażu z instalacją lub jeśli został on przeprowadzony przez firmę, która nie jest upoważniona do tej działalności,
  2. wykorzystanie towaru w warunkach, które nie odpowiadają parametrom określonym w dokumentacji dla towaru,
 2. Gwarancja nie dotyczy
  1. uszkodzenia spowodowane klęską żywiołową, warunkami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi, ładunkiem elektrostatycznym,
  2. usterek spowodowanych niewłaściwą obsługą, nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi i niewystarczającą konserwacją,
  3. szkody spowodowane przez okablowanie niezgodne z odpowiednią CSN
 3. Do każdej wizyty serwisanta w lokalu kupującego musi być dołączony protokół stwierdzonych usterek i formy ich usunięcia. Bez tego protokołu wizyta serwisanta nie jest brana pod uwagę.

W Brnie w dniu 1.1.2022 

 


POLITYKA PRYWATNOŚCI (GDPR)

I.Przepisy podstawowe

1. Administrator danych osobowych na podstawie art. 4, pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: "GDPR") jest NANOSHOP s.r.o., nr ID 09810994, z siedzibą przy Příkop 843/4, 602 00 Brno (dalej: "Administrator").

2. Dane kontaktowe administratora to

adres: Příkop 843/4, 602 00 Brno
e-mail: info@nanoshop.cz
telefon: +420 773 733 033

3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieciowy lub jeden bądź kilka konkretnych elementów fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

4. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych.

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe, które przekazałeś administratorowi lub dane osobowe, które administrator uzyskał na podstawie realizacji Twojego zamówienia.

2. Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne i kontaktowe.

III. Prawna przyczyna i cel przetwarzania danych osobowych

1. Prawnym powodem przetwarzania danych osobowych jest
- wykonanie umowy pomiędzy Panią/Panem a administratorem na podstawie art. 6 par. 1 lit. b) GDPR.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest
- realizacja Państwa zamówienia oraz wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Państwem a administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (nazwa i adres, kontakt), podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ani jej wykonanie przez administratora.

3. Nie ma automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji przez administratora w rozumieniu art. 22 GDPR.

IV. Okres przechowywania danych

1. Administrator przechowuje dane osobowe - przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego łączącego Państwa z administratorem oraz dochodzenia roszczeń z tytułu tych stosunków umownych (przez 15 lat od zakończenia stosunku umownego).

2. Po upływie okresu przechowywania administrator usuwa dane osobowe.

V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

1. Odbiorcami danych osobowych są osoby
- zajmujące się dostawą towarów / usług / przetwarzaniem płatności na podstawie umowy,
- świadczące usługi w zakresie prowadzenia sklepu internetowego (Shoptet) oraz inne usługi w związku z prowadzeniem sklepu internetowego,
- świadczące usługi marketingowe.

2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (państwa spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.

VI. Twoje prawa

1. Na warunkach określonych w GDPR przysługuje Państwu
- prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 GDPR,
- prawo do sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 GDPR, lub ograniczenie przetwarzania na podstawie art. 18 GDPR,
- prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 GDPR,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 21 GDPR oraz
- prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 GDPR.

2. Masz również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

VII. Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

1. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

2. Administrator zastosował środki techniczne zabezpieczające przechowywanie danych oraz przechowywanie danych osobowych w formie papierowej.

3. Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby przez niego upoważnione.

VIII. Przepisy końcowe

1. Składając zamówienie z formularza zamówienia online, potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami polityki prywatności i akceptujesz ją w całości.

2. Administrator ma prawo do zmiany tych warunków. Opublikuje nową wersję Polityki Prywatności na swojej stronie internetowej, a także prześle Ci ją na adres e-mail, który podałeś administratorowi.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.1.2022. 

 


Warunki współpracy i system prowizyjny serwera on-line znajdującego się pod adresem www.nanoshop.cz

Dostawcą systemu prowizyjnego jest:

Firma: NANOSHOP s.r.o.
Siedziba: Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
ID: 09810994
VAT: CZ09810994
Tel.: 773733033
E-mail: info@nanoshop.cz

(zwanego dalej"Dostawcą")

 

I. Przepisy wstępne

Niniejsze warunki regulują prawa i obowiązki stron:

 • powstałe w związku z umową o współpracy zawartą pomiędzy Partnerem a Usługodawcą;
 • poniesione w związku z uczestnictwem w systemie prowizyjnym Usługodawcy.

Rejestrując się w systemie prowizyjnym, zarówno Partner, jak i Dostawca wyrażają zgodę na niniejszy regulamin i obie strony zobowiązują się do jego przestrzegania.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosunki pomiędzy Partnerem a Dostawcą regulują obowiązujące przepisy prawne, w szczególności ustawa nr 89/2012 Dz. U., Kodeks Cywilny.

System prowizyjny obsługiwany jest za pośrednictwem aplikacji AffilBox dostarczanej przez AffilBox s.r.o., Jahnova 8, Pardubice 530 02, nr ID: 28777000, nr VAT: CZ28777000.

 

II. Definicja terminów

Umowa o współpracy oznacza każdą umowę zawartą zgodnie z niniejszymi Warunkami pomiędzy Usługodawcą a Partnerem, której celem jest promocja towarów, usług lub działalności Usługodawcy. Dostawca opublikuje na swoim interfejsie internetowym szczegółowy zakres promocji, wysokość prowizji, w tym informacje o obciążeniu prowizji podatkiem VAT i inne szczegóły, jeśli ma to zastosowanie. Umowa o współpracy zawierana jest drogą elektroniczną i nie jest przekazywana w formie pisemnej. Umowa zostaje zawarta poprzez naciśnięcie przez Partnera przycisku potwierdzającego w systemie prowizyjnym i zaakceptowanie warunków współpracy zaproponowanych przez Usługodawcę. Umowa o współpracy nie jest umową o pośrednictwo ani umową agencyjną.

Kampania określa zakres działań marketingowych i innych, które Usługodawca określa bardziej szczegółowo w systemie prowizyjnym i oferuje je Partnerowi do promocji. Kampania oznacza w szczególności, które towary, usługi lub strony internetowe Usługodawcy mają być promowane poprzez system prowizyjny. Szczegółowe warunki realizacji kampanii lub grupy kampanii opisane są w umowie o współpracy.

Konwersja to działanie Odwiedzającego, które jest celem kampanii. Konwersja oznacza w szczególności zakończenie procesu zakupu towarów lub zamówienia usług Dostawcy. Odwiedzający staje się klientem Usługodawcy poprzez konwersję.

Metody promocyjne to działania marketingowe i inne podobne działania Partnera, za pomocą których Partner promuje towary lub usługi Usługodawcy. Przez metody promocji rozumie się w szczególności:

 • umieszczanie treści reklamowych (esp. banery) na stronie internetowej Partnera;
 • odniesienia do towarów lub usług Dostawcy za pośrednictwem blogów, forów dyskusyjnych lub artykułów (pod warunkiem, że regulamin blogów lub forów dyskusyjnych zezwala na takie działanie);
 • wysyłanie wiadomości e-mail informujących o towarach lub usługach Usługodawcy do osób, które zgodnie z prawem wyraziły należytą zgodę na tę formę marketingu;
 • linkowanie do towarów lub usług Dostawcy za pośrednictwem sieci społecznościowych;
 • Kampanie PPC.

Odwiedzający to osoba, która odwiedza stronę internetową Usługodawcy na podstawie aktywności opracowanej przez Partnera w ramach dozwolonych metod promocji.

Partner to osoba fizyczna lub prawna, która uczestniczy w systemie prowizyjnym Providenta na podstawie rejestracji.

Link do prowizji oznacza unikalny link przypisany do Partnera w ramach systemu prowizji. Afiliant jest uprawniony do otrzymania prowizji tylko wtedy, gdy jego link prowizyjny został użyty do dokonania zatwierdzonej konwersji.

Konto prowizyjne to konto Partnera prowadzone przez Dostawcę w aplikacji internetowej AffilBox w ramach administracji systemu prowizyjnego, do którego Partner ma dostęp online. Na koncie zapisywane są dane dotyczące liczby Odwiedzających, zamówień i ich statusu.

Zatwierdzona zamiana to taka, w której klient prawidłowo i w całości zapłacił cenę za towar lub usługę.

Stroną internetową Usługodawcy jest strona internetowa Usługodawcy znajdująca się pod adresem www.nanoshop.cz.

Klientem jest osoba, która złożyła wiążące zamówienie na towar lub usługę lub inne świadczenie na stronie internetowej Usługodawcy.

 

III. Udział w systemie prowizji

Uczestnictwo w systemie prowizyjnym powstaje poprzez rejestrację Partnera w systemie prowizyjnym.

W ramach systemu prowizyjnego Partner promuje usługi lub towary Usługodawcy na podstawie umowy o współpracy za pomocą metod promocji.

Partner ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez jego działania naruszające niniejsze Warunki i/lub prawo Republiki Czeskiej wobec Usługodawcy, innych użytkowników strony internetowej Usługodawcy lub osób trzecich.

Partner odpowiada wobec Usługodawcy za prawidłowość i kompletność danych podanych podczas rejestracji. W przypadku zmiany powyższych danych Partner zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Usługodawcę. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Partnera z powodu braku zgłoszenia zmian danych.

 

IV. Prawa i obowiązki partnera

Partner jest zobowiązany do zachowania ostrożności, aby nie zaszkodzić lub nie narazić na szwank reputacji Usługodawcy lub oferowanych przez niego towarów i usług.

Partner nie może reklamować towarów lub usług Usługodawcy na stronach internetowych, których treść może w jakikolwiek sposób naruszać prawo Republiki Czeskiej lub dobre obyczaje. W szczególności dotyczy to stron internetowych zawierających treści pornograficzne oraz treści niezgodne z prawem, a także stron internetowych naruszających prawa własności intelektualnej lub promujących takie działania.

Partner lub członkowie rodziny Partnera lub osoby działające w porozumieniu z Partnerem nie mogą zamawiać towarów lub usług Dostawcy poprzez własny link prowizyjny Partnera. Jeśli to zrobią, prawo Partnera do prowizji od takich konwersji wygasa. W przypadku poniesienia przez Usługodawcę szkody w wyniku powyższych działań, Partner zobowiązany jest do naprawienia jej w całości.

Afiliant jest zobowiązany do ochrony swoich danych dostępowych do rachunku prowizyjnego przed nadużyciem przez osoby trzecie. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Partnera w wyniku takiego niewłaściwego wykorzystania.

Partner jest uprawniony do wykorzystywania w celu promocji Usługodawcy wszelkich materiałów tekstowych i graficznych będących wynikiem działalności twórczej Usługodawcy lub do których Usługodawca posiada ważną licencję, a które zostały przekazane Partnerowi w tym celu przez Usługodawcę lub udostępnione w systemie komisowym. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy, Partner nie jest uprawniony do wykorzystywania przekazanych materiałów w sposób inny niż na potrzeby kampanii.

Partner nie może w żaden sposób modyfikować kodów HTML, projektu graficznego ani treści powierzchni reklamowych (np. banerów) udostępnionych przez Usługodawcę do wykorzystania w kampanii bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

Partner zobowiązany jest do zapewnienia, aby w ramach wybranych przez niego metod promocji nie doszło do nieuczciwego zwiększenia liczby wyświetleń powierzchni reklamowej Usługodawcy poprzez programy, skrypty, przeładowanie banerów reklamowych lub w inny sposób.

Partner zobowiązuje się do niereklamowania Usługodawcy poprzez wysyłanie wiadomości (pocztą elektroniczną, SMS, na forach dyskusyjnych), które kwalifikują się jako SPAM. W przypadku wykrycia przez Usługodawcę takiej aktywności Partnera, Usługodawca ma prawo odstąpić od umowy o współpracy i zamknąć konto prowizyjne Partnera. W takim przypadku Partner traci również prawo do niewypłaconych jeszcze prowizji.

Niedozwolone jest promowanie towarów lub usług Usługodawcy za pomocą kampanii PPC w AdWords, Sklik lub Facebook Ads.

Banery, teksty i inne treści umieszczone w interfejsie aplikacji AffilBox i systemu prowizyjnego, w tym oprogramowanie interfejsu internetowego i systemu prowizyjnego, są chronione prawami autorskimi Dostawcy lub AffilBox s.r.o. i mogą być chronione innymi prawami osób trzecich. Treści nie mogą być przez Partnera modyfikowane, kopiowane, powielane, rozpowszechniane ani wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez osoby trzecie bez pisemnej zgody Dostawcy lub innego właściciela praw autorskich. Prawo do korzystania z chronionych materiałów zgodnie z art. 4.5 niniejszych warunków nie ulega zmianie na mocy tego przepisu.

 

V. Prawa i obowiązki Dostawcy usług

Dostawca zobowiązuje się do okresowego zatwierdzania przeliczeń Partnera w ramach procesu zatwierdzania prowizji. Afiliant zostanie poinformowany o zatwierdzeniu konwersji poprzez swój rachunek prowizyjny.

Pliki cookie na komputerach klientów są wykorzystywane do zbierania informacji o konwersjach. O ważności plików cookies informuje Dostawca w interfejsie aplikacji. Partner przyjmuje do wiadomości, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za to, że w przypadku wyłączenia przez Klienta obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej lub w inny sposób, konwersja nie może być przypisana do linku prowizyjnego Partnera i że Partnerowi nie przysługuje prowizja za taką konwersję.

Provident nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku promocji programów biorących udział w systemie prowizyjnym.

Dostawca zobowiązuje się do wypłacenia Partnerowi prowizji za zatwierdzone konwersje wykonane przez Partnera zgodnie z art. 6 niniejszego Regulaminu.

Usługodawca jest uprawniony do żądania akceptacji e-maili promocyjnych i innych tekstów, które Partner chce wykorzystać w kampanii.

Dostawca jest uprawniony do zmiany lub uzupełnienia brzmienia niniejszych Warunków w każdym czasie. Prawa i obowiązki stron są zawsze regulowane brzmieniem warunków, na podstawie których powstały. Dostawca zobowiązany jest do powiadomienia Partnera o zmianie Regulaminu za pośrednictwem kontaktowego adresu e-mail podanego przez Partnera podczas rejestracji. Nowa wersja Regulaminu będzie obowiązywała wobec Partnera od dnia jej ogłoszenia.

 

VI. Komisja

Wysokość prowizji określana jest w systemie prowizyjnym dla każdej kampanii osobno.

Prowizje będą zatwierdzane przez Dostawcę zawsze niezwłocznie po upływie okresu, w którym przepisy prawa lub regulamin Dostawcy umożliwiają konsumentowi odstąpienie od umowy. Zatwierdzanie konwersji odbywa się automatycznie i/lub ręcznie. Afiliant zostanie poinformowany o zatwierdzeniu prowizji poprzez swój rachunek prowizyjny.

Prowizje będą zatwierdzane za te konwersje, w których towary lub usługi promowane w kampanii zostały należycie i w pełni opłacone.

Partnerowi nie przysługuje prowizja za anulowane lub unieważnione zamówienia oraz w przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta.

 

VII. Wypłata prowizji

Afiliant ma prawo do wypłaty prowizji, jeśli suma zatwierdzonych prowizji na jego rachunku prowizyjnym jest wyższa niż kwota wskazana na interfejsie internetowym systemu prowizyjnego (tj. uzgodnione w umowie o współpracy).

W przypadku, gdy saldo prowizji na rachunku prowizyjnym Partnera przekroczy kwotę określoną powyżej, Partner ma możliwość wystąpienia o wypłatę prowizji za pośrednictwem swojego rachunku prowizyjnego. Na życzenie Partnera zostanie wysłany raport wskazujący ostateczną kwotę, na którą Partner może wystawić fakturę. Jeśli Partner nie będzie mógł wystawić faktury, jego prowizja zostanie mu wypłacona na podstawie umowy o dzieło.

Termin płatności faktury wystawionej przez Partnera nie może być krótszy niż 14 dni od jej dostarczenia do Usługodawcy. W przypadku wskazania na fakturze krótszego terminu płatności, faktura jest płatna 14 dni po dostawie.

Kwota całkowitej prowizji żądanej przez Partnera do wypłaty musi odpowiadać danym wskazanym na rachunku prowizyjnym w dniu, w którym Partner żąda jej wypłaty. Usługodawca ma prawo do weryfikacji wniosku Partnera i prawidłowości podanych informacji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Dostawca powiadomi Partnera o swoich ustaleniach, a strony zobowiązują się do zapewnienia sobie niezbędnej współpracy w celu rozwiązania sprawy. W trakcie rozstrzygania takiej sprawy obowiązują terminy określone dla wypłaty prowizji.

Wypłata prowizji odbywa się wyłącznie przelewem bankowym w CZK (korony czeskie) na rachunek bankowy Partnera prowadzony w banku w Republice Czeskiej lub na Słowacji, przy czym Partner jest zobowiązany do przekazania Usługodawcy wszystkich danych niezbędnych do dokonania płatności (w szczególności numeru konta). Prowizje nie będą wypłacane w gotówce, przelewem zagranicznym (z wyjątkiem Słowacji w koronach czeskich), przelewem bankowym ani w żaden inny sposób, chyba że Partner i Dostawca uzgodnią inaczej.

 

VIII. Zastrzeżenia partnera

W przypadku wątpliwości, w szczególności co do prawidłowości zapisów dotyczących pośredniczonych konwersji lub zatwierdzonych zleceń, Partner ma możliwość zgłoszenia zastrzeżeń do Usługodawcy. W takim przypadku Partner zobowiązany jest do przedstawienia wszelkich dostępnych danych i zapisów związanych z zastrzeżeniami.

Partnerowi przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu w terminie 30 dni od dnia zaistnienia faktu stanowiącego podstawę do zgłoszenia sprzeciwu. Dostawca nie jest zobowiązany do ustosunkowania się do późniejszych zastrzeżeń.

Zastrzeżenia muszą być przesłane przez Partnera do Usługodawcy w formie pisemnej, przez co rozumie się również wiadomość e-mail wysłaną na e-mail kontaktowy Usługodawcy. Za prawidłowo złożony sprzeciw uznaje się wyłącznie sprzeciw, który został prawidłowo doręczony Usługodawcy, jest czytelny i zawiera wszystkie informacje i dokumenty niezbędne do pełnej oceny sprzeciwu przez Usługodawcę.

Ocena i decyzja w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń należy w pełni do kompetencji Świadczeniodawcy. Zastrzeżenia są zazwyczaj rozpatrywane przez Dostawcę w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania przez Dostawcę. Następnie decyzja Usługodawcy jest przekazywana Partnerowi.

 

IX. Czas trwania i rozwiązanie umowy o współpracy

Umowa o współpracy zawierana jest na okres określony w warunkach kampanii lub na czas nieokreślony.

Może dojść do rozwiązania umowy o współpracy:

 • W drodze porozumienia pomiędzy Usługodawcą a Partnerem.
 • Poprzez rozwiązanie umowy z Usługodawcą lub Partnerem. Zawiadomienie musi być sporządzone na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i doręczone drugiej stronie, nawet bez podawania przyczyn. Umowa o współpracy ulega rozwiązaniu z dniem doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o wypowiedzeniu.
 • Odstąpienie od umowy o współpracy przez Usługodawcę. Dostawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli zostanie udowodnione, że Partner działa niezgodnie z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa lub dobrymi obyczajami. Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy musi być sporządzone na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i dostarczone do Partnera z podaniem przyczyny odstąpienia. Umowa o współpracy ulega wówczas rozwiązaniu z dniem doręczenia Partnerowi oświadczenia o odstąpieniu. Odstąpienie od umowy o współpracy przez Usługodawcę powoduje wygaśnięcie uprawnień Partnera do niewypłaconych prowizji. W przypadku poniesienia przez Dostawcę szkody z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa, Partner jest zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości (wysokość szkody nie jest pomniejszana o niewypłacone prowizje).

Rozwiązanie umowy o współpracy nie ma wpływu na ewentualne roszczenia odszkodowawcze.

W przypadku rozwiązania umowy o współpracy za porozumieniem lub wypowiedzeniem, Partner jest uprawniony do żądania od Usługodawcy wypłaty prowizji, do której był uprawniony w dniu rozwiązania umowy o współpracy. Prowizje będą wypłacane Partnerowi w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.

 

X. Ochrona danych osobowych

Usługodawca oświadcza, że dane będą chronione zgodnie z odpowiednimi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Należy pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem masz prawo do:

   • zażądać od nas informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy na Twój temat,
   • zażądać dostępu do tych danych i ich aktualizacji lub poprawienia, lub zażądać ograniczenia ich przetwarzania,
   • prawo do przenoszenia danych oraz prawo do otrzymania kopii danych osobowych,
   • zażądać od nas usunięcia takich danych osobowych - chyba że są to dane osobowe, do których dalszego przetwarzania jesteśmy zobowiązani lub upoważnieni na podstawie odpowiednich przepisów,
   • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do skutecznej ochrony sądowej, jeżeli uzna Pani/Pan, że w wyniku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów Rozporządzenia doszło do naruszenia Pani/Pana praw wynikających z Rozporządzenia.

W przypadku, gdy realizacja kampanii narusza przepisy prawne poprzedniego artykułu 10.3 przez Partnera, Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie naruszenie. W przypadku, gdy Usługodawca będzie zobowiązany do świadczenia pieniężnego na rzecz Partnera w związku z takim bezprawnym działaniem Partnera, Usługodawcy przysługuje zwrot takiego odszkodowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Partnerzy, którzy zarejestrowali się w programie partnerskim, wyrażają zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail, które będą wykorzystywane do przesyłania wiadomości i informacji związanych z kampaniami w programie prowizyjnym lub działalnością Usługodawcy.

 

Regulamin w zmienionym brzmieniu obowiązuje od 1.1.2022.

NANOSHOP s.r.o.
Příkop 843/4
60200 Brno
Republika Czeska
Numer identyfikacyjny firmy: 09810994
NIP: CZ09810994
GoPay
Mastercard
PayPal
Visa
ApplePay
Packeta
Zásilkovna
Bulgarian
bg
Čeština
cz
English
en
German
de
Hungarian
hu
Polish
pl
Romanian
ro
Slovak
sk
Ukrainian
uk